Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ร่วมถวายราชสดุดี “วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว”   นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องด้วยวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวัน“สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทย และประเทศชาตินานัปการที่สำคัญพระองค์ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย และตั้งกองลูกเสือขึ้น เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความมีระเบียบวินัย และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น จนทำให้กิจการลูกเสือมีความเจริญก้าวหน้าจนทุกวันนี้
   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงเห็นว่าประเทศชาติจะมีความมั่นคงได้นั้น ต้องมีกำลังกองทัพที่มีคุณภาพ ประชาชนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงทรงตั้งกองเสือป่าและนำเยาวชนมาฝึกอบรมตามหลักวิชาการทหาร เพื่อเป็นกำลังสำรองในการป้องกันประเทศ
 ต่อมาได้ทรงเล็งเห็นถึงการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักหน้าที่ ในการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง จึงทรงตั้งกองลูกเสือขึ้น เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ พระองค์ได้ทรงดำเนินการตราพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ลักษณะการปกครอง และฝึกอบรมลูกเสือในกองที่ตั้งใหม่ด้วยพระองค์เอง และมีพระราชประสงค์ให้นำกิจการลูกเสือไปเผยแพร่ตามโรงเรียนต่างๆ ในทุกมณฑลของประเทศ เพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของชาติ ไว้เป็นกำลังในการป้องกันชาติบ้านเมือง และเป็นพลเมืองดี เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ จึงทำให้กิจการลูกเสือมีความเจริญรุ่งเรือง และพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปตามกาลสมัยจวบจนปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 100 กว่าปีแล้ว.ข่าวโดย !!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.