Header Ads

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดนครสวรรค์


ณ ห้องประชุมชวนชม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดนครสวรรค์

  จังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฏิบัติ การยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายอดิสรณ์วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายสุวัฒน์ บำรุงศรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์และป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย 5 หน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ 2559 ซึ่งทั้ง 5 หน่วยงานจะร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยมีการทบทวนฐานข้อมูลและตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการ จัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดนครสวรรค์ ตำแหน่งยุทธศาสตร์ 5 ด้าน จึงได้กำหนดการประชุมทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นขึ้น ซึ่งแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์โดยจัดทำขึ้น ปีงบประมาณ 2563 ถึง 2565 โดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นข่าวโดย!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.