Header Ads

กฎบัตรนครสวรรค์ “การปรับปรุงฟื้นฟูที่ดินราชพัสดุ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น กรณีการฟื้นฟูท่าข้าวกำนันทรง เป็นหอศิลป์นานาชาติ ศูนย์การประชุมนานาชาติ และศูนย์นวัตกรรมอาหาร และวัฒนธรรมข้าวภาคกลาง”

กฎบัตรนครสวรรค์ “การปรับปรุงฟื้นฟูที่ดินราชพัสดุ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น  กรณีการฟื้นฟูท่าข้าวกำนันทรง เป็นหอศิลป์นานาชาติ ศูนย์การประชุมนานาชาติ และศูนย์นวัตกรรมอาหาร และวัฒนธรรมข้าวภาคกลาง”

    นายสันติ  พร้อมพัฒน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมกฎบัตรนครสวรรค์ครั้งที่ 7  “การปรับปรุงฟื้นฟูที่ดินราชพัสดุ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น  กรณีการฟื้นฟูท่าข้าวกำนันทรง เป็นหอศิลป์นานาชาติ ศูนย์การประชุมนานาชาติ และศูนย์นวัตกรรมอาหาร และวัฒนธรรมข้าวภาคกลาง”  พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง เจตนารมณ์การพัฒนาที่ดินราชพัสดุด้วยกิจกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)  เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ในการนี้นายปรีชา  เดชพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย ดร.ภิญโญ  นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์,นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์,สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ,นายฐาปนา  บุณยประวิตร  หัวหน้าคณะผู้วิจัย SG-ABC หัวหน้าส่วนราชการ,หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์

กิจกรรมภายในการประชุม ประกอบไปด้วย การบรรยายสรุปแผนงานและแผนพัฒนาเมืองนครสวรรค์ จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธนารักษ์เขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ รักษาการประธานกฎบัตรแห่งชาติ ผู้อำนวยการ สกสว. 
ในการนี้นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์และการประกาศเจตนารมณ์กฎบัตรเมืองอัจฉริยะ และบรรยายสรุป แนวทางการพัฒนารนท่าข้าวกำนันทรงเป็นศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์นครสวรรค์
ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะกฎบัตรนครสวรรค์ตลอดจนหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อชมสถานที่อาคารคลังสินค้าลานท่าข้าวกำนันทรง


ข่าวโดย!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.