Header Ads

น่าน-เปิดโครงการศิลปะเชิงพุทธสู่ชุมชนบนผนังสาธารณะบ้านดอนไชย อ.เวียงสา


     เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา งานเปิดโครงการศิลปะเชิงพุทธสู่ชุมชนบนผนังสาธารณะ โดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์สู่ชุมชนบ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 ตำบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน มีนายมานิตย์ โกวฤทธิ์ หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจากนายสมบัติ สิทธิวงศ์ รองนายกเทศบาลตำบลกลางเวียง เป็นประธานเปิดการดำเนินกิจกรรมพร้อมด้วย นายสกุล อุ่นเรือน ผู้ใหญ่บ้านดอนไชย พระครูประสิทธิ์นันทคุณ เจ้าอาวาสวันดอนไชย นายอดิศักดิ์ ศรีเทพ ปราชญ์ชุมชน นายวีระพันธ์ การินไชย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน และคุณฐานิตา ยศอาจ พัฒนากรตำบลกลางเวียง
     โดยมีกิจกรรมในโครงการศิลปะเชิงพุทธสู่ชุมชนบนผนังสาธารณะ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม
1.    การวาดภาพ 3D วิถีชุมชนบนผนังสาธารณะ จำนวน 5 ชิ้น เขียนผนังด้านในอาคารอเนกประสงค์ 2 ชิ้น ผนังด้านนอกอาคาร 3 ชิ้น โดยศิลปิน นายมานิตย์ โกวฤทธิ์, นายวินัย กุดนอก, นายวุฒิพร ธูปเพ็ง, น.ส.จันทรา เวียงจันทร์, นายวิทยา สุทธะรัตน์, นายวรยุทธ สุนันตา, นายพรชัย แก้วปินใจ, นายสมบูรณ์ สูงขาว, นายมานพ สีระแปง, นายชัชวาล ปรัง
2.    การเสวนาเวทีชาวบ้าน “งานศิลปะ สู่วิถีชุมชน” ได้จัดที่อาคารอเนกประสงค์บ้านดอนไชย
3.    กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “ป้ายสี แต้มฝัน ปันจินตนาการ” ในบริเวณผนังข้างวัดดอนไชย มีเยาวชนร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน
      กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลกลางเวียง กรรมการหมู่บ้าน ปราชญ์ชุมชน ชาวบ้าน กลุ่มเยาวชนในท้องถิ่น และนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากมาย ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านดอนไชย อ.เวียงสา จ.น่าน


ข่าวโดย...ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ภาพ-ข่าว จังหวัดน่าน รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.