Header Ads

ร้อยเอ็ด - โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดธาราวิเวก อ.โพธิ์ชัย

           ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันของชาติ ได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน 


         วันนี้ 27 พฤศจิกายน 2562 พล.ตรี.ธวัชชัย  แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27  นำกำลังพล เข้าร่วมกับ ประชาชน  ตำรวจ  นักเรียน รด. หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนของอำเภอโพธิ์ชัยพร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาด  และปรับปรุงภูมิทัศน์วัดธาราวิเวก บ้านโนนใหญ่ ต.คำผะอุง  อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด...

สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.