Header Ads

ผู้ว่าฯนราธิวาส มอบบ้านผู้ยากไร้-ด้อยโอกาส ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนฯ

 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่หมู่ที่ 13 บ้านสะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ให้แก่นายสะรอนิง สาแม  เป็นผลสืบเนื่องจากที่จังหวัดนราธิวาสได้เห็นชอบและอนุมัติโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยมี นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นางฮัสณีย์ ปะนาฆอรอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนร่วมงาน ตามที่อำเภอเมืองนราธิวาสขอรับการสนับสนุน เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้องด้านที่อยู่อาศัยและเป็นผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เบื้องต้นของครอบครัวที่ได้รับการช่วยเหลือ นายสะรอนิง สาแม อายุ 63  ปี อยู่บ้านเลขที่ 1/3 หมู่ที่ 13  บ้านสะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 5000 บาท มีภรรยาชื่อ นางซัลมะ มูซอ อายุ 49 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป มีบุตร 4 คน ประกอบด้วย  1 นายรุสลัน สาแม อายุ 33 ปี อาชีพรับจ้าง  2 นางสาวรูฮานา สาแม อายุ 30 ปี มีครอบครัวแล้ว 3 นางสาวซูไรนี สาแม อายุ 23 ปี มีครอบครัวแล้ว และ 4 เด็กหญิงซูวัยบะห์ สาแม อายุ 9 ปี ไม่เรียนหนังสือ อาศัยอยู่กับครอบครัวซึ่งมีรายได้น้อย บ้านเก่าผุพัง เมื่อฝนตกก็สาดเข้าบ้านมาโดยตลอด สภาพชำรุดทรุด อาศัยที่ดินของเพื่อนบ้านสร้างที่อยู่อาศัยการสร้างที่อยู่อาศัยในครั้งนี้ทางเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือสนับสนุนรายการออกแบบและประมาณการค่าวัสดุ ตามจำนวนประมาณ 80,000 บาท ซึ่งมีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านสนับสนุนด้านแรงงาน สลับหมุนเวียนภายในตำบล ร่วมกับครอบครัวของนางสาวฮายาตีในการก่อสร้างงานก่ออิฐ งานหลังคา งานฉาบปูน งานเทพื้น และงาน ติดตั้งบานประตู หน้าต่าง และอื่น ๆทำให้การก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จด้วยความเรียบร้อย
นายสะรอนิง สาแม ได้กล่าว ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านและมอบสิ่งของในวันนี้ สิ่งสําคัญขอบคุณท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านที่เสียสละเวลากำลังแรงช่วยกันสร้างบ้านจนแล้วเสร็จรู้สึกดีใจเป็นอย่ายิ่งที่ได้มีบ้านที่มั่นคง แข็งแรง น่าอยู่ ในฐานะตัวแทนครอบครัวหากมีสิ่งไหนที่สามารถช่วยเหลือทางราชการและ สังคม ผมและครอบครัวพร้อมยินดีทำ
                                /////////////////////////////////////////////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.