Header Ads

ชลบุรี - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในพื้นที่ ชุมชนที่หนาแน่น


     ที่  บริเวณชุมชนซอยจุรินทร์และมิตร นายเสรี  เกิดทอง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองศรีราชา ได้นำ เจ้าหน้าที่ เขาซ้อมแผน ในการระงับ อัคคีภัย ในพื้นที่ ชุมชนหนาแน่น โดยมี นางสาวรพีพรรณทองมาก หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลเมืองศรีราชา เข้าร่วมสังเกตการณ์ โดยลักษณะ ของพื้นที่เป็นชุมชน ที่หนาแน่น ประกอบด้วย ที่พักอาศัยที่ทำด้วยไม้ เป็นส่วนใหญ่ และมีซอยที่คับแคบ มีทางแยกอยู่ หลายทาง มีความจำเป็นต้องมีการซักซ้อมแผน ในการระงับอัคคีภัย หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง ให้เจ้าหน้าที่ได้คุ้นเคยกับพื้นที่จริง ในการ ระงับอัคคีภัย โดยได้มีการ จับเวลาในการต่อสายดับเพลิง ให้ไปถึง จุดที่ไกลที่สุด ภายในชุมชน ซึ่งเป็นระยะทางกว่า 200 เมตร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์และบุคลากร ให้พร้อมรับ สถานการณ์ ในหลายรูปแบบได้ตลอดเวลา

สมภพ มะลิลา/ถ่ายภาพ
ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.