Header Ads

คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

   คณะกรรมการจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว กล่าวบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ หลังจากนั้น ได้นำคณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ในพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว จำนวน 3 โครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ที่ ตำบลหัวดง 2 โครงการ ตำบลมหาโพธิ 1 โครงการ

   สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อใช้ในโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัด และเพื่อให้การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ จังหวัดนครสวรรค์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัดนครสวรรค์ครั้งนี้
!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.