Header Ads

จ.อุทัยธานี!! รายงานการประชุมสังฆาธิการและเลขานุการทุกระดับในเขตอำเภอลานสัก ณ วัดโกรกลึก ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก

เมื่อเวลา 13.00 น.ของวันที่ 5 พ.ย.62 ณ วัดโกรกลึก ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จ.อุทัยธานี โดยมีพระครูอุทัยวิริยสุนทร เจ้าคณะอำเภอลานสัก พระครูอุทิตวิริยากร รองเจ้าคณะอำเภอลานสัก พระครูอุทัยอรรถโกศล เจ้าคณะตำบลประดู่ยืน พระครูอุทิตพัฒนกิจ เจ้าคณะตำบลน้ำรอบ เขต 1 พระครูอุทิตกิจจาธร เจ้าคณะตำบลทุ่งนางาม เขต 2 พระครูอุทิตบุญญาภรณ์ เจ้าคณะตำบลน้ำรอบเขต 2 พระครูอุทิตรัตนาภรณ์ เจ้าคณะตำบลน้ำรอบเขต 3  พระครูอุทิตวิริยโสภณ เจ้าคณะตำบลป่าอ้อ พระมหาสมบูรณ์ สุนทราจาโร เจ้าคณะตำบลระบำ เขต 2 พระครูเกษมธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดนาไร่เดียว พร้อมเจ้าอาวาสอีกหลายวัดของอำเภอลานสักที่ได้เข้าร่วมประชุมระเบียบวาระการประชุมพระสังฆาธิการในครั้งนี้

โดยการประชุมในครั้งนี้ 1.ผลการพิจรณาการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศิล 5 ด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศิล 5" 2.พร้อม แจ้งมติมหาเถรสมาคมเรื่องการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการปล่อยสัตว์ในวัด 3.แจ้งการจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ประจำปี 2564 4.แจ้งการขอรับการสนับสนุนวัตถุมงคลประจำจังหวัดเพื่อหารายได้สมทบทุนบำรุงกาชาดไทย 5.แจ้งการแต่งตั้งประธานสนามสอบ แผนกธรรมศึกษา 6.ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 7.แจ้งพระสังฆาธิการในเขตอำเภอลานสักได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ 8.การทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง และสุดท้ายนี้.การเก็บปัจจัยเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ตามที่คณะสงฆ์อำเภอลานสัก ได้ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภาค 3 และ ระดับประเทศ จึงเห็นควรให้พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รักษาการแทนเจ้าอาวาส และหัวหน้าที่พักสงฆ์ มีส่วนร่วมสนับสนุนปัจจัยกับโครงการต่างๆต่อไป//////////

สำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.