Header Ads

มร.ชร.เปิดศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน

       นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าว
เปิดศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ศูนย์แนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาคารสำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง อำเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายวินัย ทอง
อุบล จัดหางานจังหวัดเชียงราย  นายณัฐพงษ์ สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท
ปลูกผักและรักแม่ จำกัด และนายวิชชุพันธ์ จันทร์มณี ผู้จัดการแผนกสรรหาคัดเลือกบุคลากรและ
ศูนย์การเรียนรู้ บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ ท่ามกลางความสนใจของนักศึกษาและ
สื่อมวลชนจำนวนมาก


       สำหรับศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางานมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายจัดตั้งขึ้นโดยความ
ร่วมมือของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งได้ทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการเตรียม
ความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับการแนะแนวอาชีพ
ให้รู้ศักยภาพของตนเอง มีความรู้เรื่องแนวโน้มตลาดแรงงาน อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ การ
ทดสอบแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ รวมทั้งได้ทราบถึงขั้นตอนการหา
งานหรือสมัครงาน และเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานเพื่อการมีงานทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะมีหน้าที่ดำเนินการให้นักศึกษาได้รับการแนะแนวอาชีพ จาก
เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย กำหนดและออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมภาษาต่าง
ประเทศ (200 ชั่วโมงขึ้นไป) ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศ
อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงาน และเตรียมความพร้อมในการไปทำงานต่างประเทศ รวม
ทั้ง ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่จัดตั้งศูนย์ฯ  และสนับสนุนนักศึกษา สาขาจิตวิทยาสังคม ชั้นปีที่3-4
จำนวน 2 คน ประจำศูนย์ฯ


              นางเธียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน โดยสำนักงาน
จัดหางานจังหวัดเชียงราย จะทำหน้าที่สนับสนุนวิทยากร/นักแนะแนวอาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับ
แนวโน้มตลาดแรงงาน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
(New Engine of Growth) การพัฒนาบุคลิกภาพ การหางานหรือสมัคร
งาน เทคนิคการสัมภาษณ์งานเพื่อการมีงานทำ ประสานการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่น เกาหลี และจีน
สนับสนุนเครื่องมือแบบทดสอบความพร้อมทางจิตวิทยา แบบทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ
สนับสนุนให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ต้องการหางานทำขึ้นทะเบียนผ่านระบบ
ออนไลน์ http://smartjob.doe.go.th จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การให้บริการของกรมการจัดหางาน และการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาให้แก่นักศึกษาทาง
จิตวิทยาชั้นปีที่ 3-4 ที่มาประจำศูนย์ฯ ประสานนายจ้าง/สถานประกอบการ แนะแนวให้ความรู้ใน
หัวข้อคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการและอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั้ง พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาให้ตรงกับตำแหน่งงาน และความต้องการของ นายจ้าง/สถาน
ประกอบการ ภาคราชการและท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับนักศึกษาฝึกงาน ............

จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.