Header Ads

ระยอง - รับฟังความคิดเห็นฯโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา-มาบตาพุดวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยเพชร 1 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยองนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ และ
นายสมชัย ขุนไกรประเสริฐ พนักงานบริหารงานทั่วไป การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงานฯ นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายอรุญ วิชกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและวิเคราะห์นโยบาย อบจ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมใหญ่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อสรุปผลการออกแบบรายละเอียดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา-มาบตาพุด

โครงการนี้เป็นโครงการที่ทางกระทรวงคมนาคม (ประเทศไทย) การรถไฟแห่งประเทศไทย และสำนักงาน Eastern Economic Corridor The Prime Gateway to Asia ได้ดำเนินโครงการ
โดยว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม มาทำการศึกษารายละเอียดและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ซึ่งการจัดการประชุมฯในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์หลัก คือ
  - เพื่อให้มีเส้นทางหลักในการเชื่อมโยงการเดินทางสู่พื้นที่ภาคตะวันออกและสามารถเชื่อมโยงการเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อีกทั้งเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ทั้งภาคการส่งออกและการนำเข้าของธุรกิจด้านอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วนยานยนต์และเหล็กโลหะ
 - เพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อข้อสรุปแนวคิดการออกแบบด้านวิศวกรรมและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น เพื่อนำข้อสรุปดังกล่าวมาพิจารณาต่อการศึกษาฯ และออกแบบรายละเอียดโครงการให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ที่ประชุมฯ มีการนำเสนอวีดีทัศน์
และรายละเอียดของโครงการ ตามหัวข้อดังนี้
1.) สรุปผลการศึกษาและรายละเอียดของโครงการฯ นายสมเกียรติ เตรียมแจ้งอรุณ(ผู้จัดการโครงการ)
2.) ผลการศึกษาด้านวิศวกรรม นำเสนอโดย: นายเอกสิทธิ์ ป.สัตยารักษ์
(วิศวกรรมโครงการ)
3.) ผลการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร
นำเสนอโดย: นายแสงชัย สาธิตวงษ์ไพบูลย์ (วิศวกรรมโครงการ)
4.) การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นำเสนอโดย: นางสาวจิตรลดา ดำรงสุกิจ (ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม)
5.) การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเสนอโดย: นางพิมพ์ใจ ยุทธบรรคล (ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน)
หลังจากจบการนำเสนอฯได้มีการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุม
นายมนตรีฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) ระยะเวลาของการดำเนินโครงการฯ
ใช้เวลานานไป จึงอยากให้ทีมที่ปรึกษาช่วย Recommendation การร่วมลงทุนในรูปแบบ ( Public Private Partnership: PPP) ด้วย ไม่ใช่รอแค่งบประมาณจากรัฐบาลฝ่ายเดียว
(2) ระบบโลจิสติกส์ที่เป็นระบบขนส่งทางคู่ อยากให้ที่ปรึกษาฯ นำเสนอข้อมูลรายละเอียดที่จะลดค่าขนส่งของตู้คอนเทนเนอร์ต่อตัน และค่าโดยสารของผู้ใช้บริการเป็นจำนวนตัวเลขประมาณการฯให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองได้รับทราบด้วย
(3) ระบบเชื่อมโยงที่มีแนวเส้นทางพาดผ่าน ใน 4 พื้นที่ อยากให้ที่ปรึกษาฯ มองภาพให้กว้างกว่านี้เพื่อให้มี Connectivity ไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้ง East-West Corridor และ North-South Corridor
(4) การจ้างงานควรมีการวางแผน และจัดเตรียมทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมต่อการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่
(5) ด้านเม็ดเงินลงทุน 38,500 ล้านบาท อยากให้ที่ปรึกษาช่วย Recommendation หัวลากเป็นหัวลากไฟฟ้า เพราะจะได้ช่วยลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม
(6) สถานีที่เกี่ยวข้องกับสถานีในจังหวัดระยอง เช่น สถานีรถไฟที่อยู่ในอำเภอบ้านฉาง ซึ่งเป็นเมือง Smart City จึงอยากให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ช่วยกันเสนอแนะข้อคิดเห็นด้วย
(7)อยากทราบรายละเอียดและ Capacity ของสถานีรถไฟมาบตาพุด รวมถึงออกแบบของทางทีมที่ปรึกษาฯ ว่ามีรูปแบบและอัตลักษณ์สอดคล้องกับพื้นที่ในอำเภอหรือไม่
ภายในงานมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ดังนี้
รฟท./ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง/พลังงานจังหวัดระยอง/เกษตรจังหวัดระยอง/ รัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชน/อำเภอ - อบต. -เทศบาล/ผู้นำชุมชน/ ศาสนสถาน/ สถาบันการศึกษา/ สถานพยาบาล/ ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานจำนวน 300 คนข่าวโดย...ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.