Header Ads

....ธกส ยโสธร ยกระดับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ.....

       นางสาวสิริมา  วัฒโน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงาน โครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ  ซึ่งธ.ก.ส.จังหวัดยโสธรเป็นสถาบันเงินของรัฐ ที่เป็นที่พึ่งให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของธนาคารและการแก้ปัญหานอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ณ.โรงแรมกรีนปาร์คแกรนด์  อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีนายเสียร  สายกันดก ผอ.ธกส.ยโสธร ,คลังจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ,เกษตรลูกค้า ธกส. และประชาชนเข้าร่วมงานนับร้อยคน

  ภายหลังประธานกล่าวเปิดงานแล้ว ได้มอบโฉนดที่ดินแก่ลูกค้า ธกส.ที่เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 20คน พร้อมกล่าวถึงโครงการฯดังกล่าวว่า ธกส.ยโสธร ร่วมกับ สำนักงานสำนักงานอัยการจังหวัด คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธร เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการอย่างยั่งยืน ตามนโนยายของรัฐบาลที่ต้องการไม่ให้มีหนี้นอกระบบผิดกฎหมาย โดยมีช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับลุกหนี้นอกระบบและประชาชนทั่วไป การลดภาระหนี้นอกระบบโยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมหนี้และสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขหนี้นอกระบบของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรการเงินชุมชนที่เกี่ยวข้อง อีกด้วย
  ทางด้าน นายเสียร  สายกันดก ผอ.ธกส.ยโสธร  กล่าวว่า ธกส.สาขาในสังกัด สำนักงาน ธกส.จังหวัดยโสธร ได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อป้องกันและแก้ไขหนี้นอกระบบ ไปแล้ว จำนวน 3,453 ราย ต้นเงินกว่า 167 ล้านบาท แบ่งเป็นสินเชื่อเพื่อป้องกันหนี้นอกระบบ ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกแน จำนวน 3,103 ราย ต้นเงิน 143 ล้านบาท และสินเชื่อเพื่อการแก้ไขหนี้นอกระบบ ตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน จำนวน 350 ราย ต้นเงิน 24 ล้านบาท  หากเกตรกรและประชาชนสนใจโครงการนี้ สามารถติดต่อได้ที่ ธกส.ทุกแห่งใกล้บ้านท่าน...

.......วีรพล บุญเดช ผู้สื่อข่าว จ.ยโสธร //รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.