Header Ads

ระยอง - BLCP จัดกิจกรรม “สาน สร้าง สุข” ปลุกจิตสำนึกและความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมจากทุกภาคส่วน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 – บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด จัดกิจกรรม “สาน สร้าง สุข ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกับ บีแอลซีพี ปีที่ 17” บริเวณชายหาด ที่ทำการชุมชนกรอกยายชา ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง โดยโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเป็นบริษัทแรกๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่ริเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่ปี 2545 และจัดต่อเนื่องทุกปีถึงปัจจุบัน (2562) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
      • สาน –  มีสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ชุมชนในพื้นที่ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      • สร้าง – ร่วมกันสร้างสิ่งดีๆ ร่วมกันด้วยการช่วยกันลดปริมาณขยะที่ส่งผลกระทบต่อความสมดุลทางธรรมชาติ เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในทะเล ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยา สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและรักษาสิ่งแวดล้อม
      • สุข – บีแอลซีพี ต้องการเห็นทุกท่านมีสุขภาพกายใจ และคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีจากการเล่นกีฬาสานสัมพันธ์ ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ
ปลัดจังหวัดระยอง นายอินทรีย์ เกิดมณีประธานพิธีฯ ได้กล่าวชื่นชมทุกภาคส่วน ที่ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำมาถึง 17 ปี  กิจกรรมเก็บขยะทั้งบนชายหาดและใต้น้ำ และกิจกรรมสานสัมพันธ์อันดี พร้อมขอบคุณโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ได้ร่วมกันสานต่อกิจกรรมดีๆ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้านมาโดยตลอด และทำให้ชุมชนมีความสุข ด้วยสุขภาพกาย-ใจที่ดี อีกทั้งตัวอย่างที่ดีในการริเริ่มจัดทำโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวมหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็น โครงการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแขวน โครงการฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง และโครงการต่างๆ อีกมากมาย

รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด นายอรัญ ใจตั้ง กล่าวว่า  รู้สึกยินดีที่ได้เห็นความร่วมมือที่ดีจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกิจกรรมในวันนี้ เป็นการทำ CSR เพื่อสู่ความยั่งยืน อีกทั้งส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง  โดยใช้กีฬาเป็นสิ่งสร้างความสนุกสนาน ความสามัคคี และคาดหวังที่จะเห็นความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกับโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีมากขึ้นเรื่อยๆผู้บริหารโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี นายสุพจน์ กองศักดิ์ กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดระยอง หน่วยงานส่วนท้องถิ่น  ชุมชนและสมาชิกกลุ่มประมงในทุกพื้นที่  กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม  และพี่ๆ สื่อมวลชน แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพ ความร่วมมือ และความตั้งใจจริงที่ได้ช่วยกันทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยกิจกรรม สาน สร้าง สุข ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกับบีแอลซีพี ปีที่ 17 ที่ได้จัดขึ้นในวันนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมเก็บขยะบริเวณรอบเกาะสะเก็ด ทั้งบริเวณชายหาดและใต้น้ำ
2.    กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ รวมจำนวน 2,119,999 ตัว
3.    กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประมงพื้นบ้าน อ.เมือง และ อ.บ้านฉาง
                 สามัคคี กับผู้บริหารและพนักงานบีแอลซีพี
พันธุ์สัตว์น้ำที่มาปล่อยในครั้งนี้ ประกอบด้วย
           • กุ้งกุลาดำ
           • แม่พันธุ์ปูม้าและลูกปูม้า
รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,119,999 ตัว พันธุ์สัตว์น้ำทั้งหมดนี้ นำมาจากฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น้ำบ้านพยูน ภายใต้วิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมือง และ อ.บ้านฉางสามัคคี ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออันดีจากนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง

กิจกรรมดังกล่าว มุ่งผลักดันให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะก่อให้เกิดสังคมที่มีความสุข และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อไป

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.