Header Ads

อบจ.จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล ร. 9องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการ บรรพชา อุปสมบท พระภิกษุ 57 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชนาถบพิตร
ที่วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พระพิศาลศึกษากร เจ้าคณะจังหวัด ปราจีนบุรี (มหานิกาย) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวรพจน์  แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9 ) ซึ่งนับเป็นโอกาสที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี กตเวทิตาคุณที่มีต่อพระองค์  ซึ่งในโครงการดังกล่าวยังส่งผลถึงผู้สมัครเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท จะได้มีโอกาสทดแทนพระคุณบิดามารดา บุพการีผู้มีพระคุณ เป็นเรื่องดีสำหรับตนเอง คือได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอน ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจ วัฒนธรรมประเพณี และวิชาการแขนงอื่นๆ ตลอดจนได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรม มีระเบียบวินัย เป็นคนดี ของชาติต่อไป


             ซึ่งภายหลัง ดร.บังอร  วิลาวัลย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รายงานถึงโครงการดังกล่าวแล้ว พระพิศาลศึกษากร ได้จุดธูปเทียนพระรัตนตรัยแล้ว นายวรพจน์  แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัด จุดธูปเทียนทองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดช มหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) แล้ว ถวายคำนับเปิดกรวยดอกไม้ หน้าพระบรมฉายลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนที่พระพิศาลศึกษากร จะเทศนาสั่งสอน ผู้เข้าร่วม บรรพชาอุปสมบท ทั้ง 57 คน ซึ่งพระภิกษุที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ในครั้งนี้ จะร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจตามกำหนดการไปจนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2562

ข่าว:อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์
ปราจีนบุรี/0878789225
ขับเคลื่อนโดย Blogger.