Header Ads

กรุงเทพมหานคร-สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครจัดประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ครั้งที่ 7/2562


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก กรุงเทพฯ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ เป็นประธานในการประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ครั้งที่ 6/2562 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ  และเจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าร่วม  โดยมีนางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม และประธานฯ ได้ดำเนินการตามวาระการประชุม โดยมีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้     1) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร
    2) แผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2563 สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มีหัวข้อย่อยคือ
         2.1 การคัดเลือกพื้นที่ตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 ตำบล
         2.2 (ร่าง) โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
         2.3 (ร่าง) โครงการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
   3) การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   4) เรื่องยกเลิกคำสั่งสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร
   5) (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร
   6) ประสานเกษตรกรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2562 ที่ศูนย์ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
   7) ขอความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน
ทั้งนี้ยังมีวาระเรื่องที่ค้างพิจารณา คือการส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรจัดตั้งจุดแบ่งปันไบโอดีเซล  B 100 และวาระเรื่องเสนอใหม่ คือสถานการณ์ภัยแล้งและผลกระทบต่อการทำเกษตรกรรม รวมถึงวาระเพื่อทราบคือ การจัดสรรงบประมาณ จัดทำแผนปฏิบัติ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ,แจ้งการโอนเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ,แจ้งการลาออกจากการเป็นพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร 
,การมอบหมายให้สมาชิกดำเนินการจัดหาดินถมดินพื้นที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ซึ่งสมาชิกได้ร่วมกันนำเสนอข้อคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระของที่ประชุม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สำหรับเกษตรกรกรุงเทพฯต่อไป
* ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / น.ส.เสาวลักษณ์ คงทอง ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

//////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.