Header Ads

ราชบุรี ข่าว - ทหารช่าง กระทำพิธีต้อนรับทหารใหม่ประจำปี 62 ผลัดที่ 2วันที่ 25 พ.ย.62 บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี กรมการทหารช่าง กระทำพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2562 ผลัดที่ 2  โดยมี พลโท อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานมอบธงประจำหน่วยฝึก ให้กับผู้ฝึกทหารใหม่ของทั้ง 7 หน่วยฝึก หลังจากนั้น เจ้ากรมการทหารช่าง  ได้กล่าวให้โอวาทแก่ทหารใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติตนขณะเข้ามารับราชการ   โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า  "การเข้ามารับใช้ประเทศชาติ โดยการเป็นทหารกองประจำการนั้น ทหารใหม่คงจะรู้สึกได้ว่า แตกต่างจากการเป็นพลเรือนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกัน ทหารใหม่ทุกนาย นอกจากจะได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ทางทหารแล้ว ยังจะได้รับการส่งเสริมความรู้ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ตลอดจนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน  นายสิบทหารบก ดังนั้น ขอให้ทหารใหม่ จงตั้งใจรับการฝึก มีจิตสำนีกที่ดี มีความรักต่อองค์กร ตลอดจนมีความภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นทหาร

จากนั้น เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมการทหารช่าง เยี่ยมทักทายพูดคุยกับทหารใหม่  สำหรับทหารใหม่  กรมการทหารช่าง ได้รับการบรรจุทหารกองประจำการรุ่นปีพุทธศักราช 2562 ผลัดที่ 2 เข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น 947นาย   โดยมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคกลาง  ซึ่งปัจจุบันทหารใหม่อยู่ระหว่างห้วงการฝึกวิชาทหารเบื้องต้นทั่วไป สำหรับทหารใหม่ในทุกเหล่าของกองทัพบก จะเข้ารับการฝึกเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ โดยจะเสร็จสิ้นการฝึกในวันที่ 13 มกราคม 2563  การประกอบพิธีต้อนรับทหารใหม่ในครั้งนี้ เพื่อให้ทหารใหม่เกิดความภาคภูมิใจ และอบอุ่นใจที่ได้มีโอกาสรับใช้ประเทศชาติ ในการเป็นทหารกองประจำการ อีกทั้งเป็นการแนะนำให้ทหารใหม่ได้รู้จักผู้บังคับบัญชา และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกรมการทหารช่าง และหน่วยขึ้นตรงของกรมการทหารช่าง

////////////////////////////////////////////////////

ข่าวโดย...สุจินต์ นฤภัย(เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.