Header Ads

จ.อุทัยธานี...!!@ ป.ป.ส.ภาค 6 ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานีจัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชน...!!

 *** จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 ณ ศาลาประชาคมวัดดงแขวน ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โดย ป.ป.ส.ภาค 6 ร่วมกับนายนฤพล เหลืองพฤกษชาติ นายกสมาคมสื่อมวลชน จ.อุทัยธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดอบรมโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนให้ความรู้กับนักจัดรายการหอกระจายข่าวให้ผลิตสื่อทำสปอร์ตด้วยตนเองตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด พร้อมแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทราบ
เนื่องจาก ป.ป.ส.ภาค 6 และสมาคมสื่อมวลชน จ.อุทัยธานี นั้นเลงเห็นว่ายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันรณรงค์ และป้องกันสอดส่องไม่ให้แพร่กระจายถึงเยาวชน วัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถลด ละ  การใช้ยาเสพติดจนสามารถหยุดหรือเลิกได้ โดยการใช้หลักการให้ความรัก  ความเมตตา  เสมือนพ่อปกครองลูก ในการดำเนินการ เพื่อปรับเปลี่ยน กระบวนความคิด  ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้แสดงออกมาได้อย่างเหมาะสมและมีแรงกระตุ้น ให้ขับเคลื่อนไปสู้เป้าหมายในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นคนดีกลับคืนสู้สังคม เป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัว สังคม และเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ...วินัย ชำนาญปืน &
สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอุทัยธานี 

ภาพ/ข่าว/รายงาน 083-8091687
ขับเคลื่อนโดย Blogger.