Header Ads

ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานราชการ 5 จชต. หารือแนวทางคัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2562

ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานราชการ 5 จชต. หารือแนวทางคัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2562 เพื่อเข้ารับเกียรติบัตร และเข็มรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า   กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดการประชุมพิจารณาปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 เพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 โดยมีนางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้แทนจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและจังหวัดสตูล ผู้แทนคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นฯ และผู้นำศาสนาในพื้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นดังกล่าว
นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงการประชุมพิจารณาปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ศอ.บต. ได้จัดโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ร่วมขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อเข้าเฝ้าฯ และรับเกียรติบัตร พร้อมเข็มรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเดือนกันยายน ทั้งนี้ที่ผ่านมา ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการคัดเลือกบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นแล้วกว่า 800 คน โดยในปีนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร มีนโยบายให้คัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่รับรู้ของคนในพื้นที่ให้ได้เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มรางวัลพระราชทาน ตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ดี ระเบียบว่าด้วยการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นฯ ระบุประเภทการคัดเลือกของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละกลุ่ม จำนวน 17 กลุ่ม คือกลุ่มข้าราชการระดับอำนวยการ กลุ่มข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติ กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ กลุ่มพนักงานส่วนท้องถิ่น กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มผู้นำท้องที่ กลุ่มผู้บริหารสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ กลุ่มผู้นำศาสนา กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มสมาชิกอาสาสมัครทุกรูปแบบ กลุ่มสื่อสารมวลชน กลุ่มองค์กรมูลนิธิ กลุ่มที่มีบทบาทด้านส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ กลุ่มข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำ ศอ.บต. และกลุ่มบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจกรรม ศอ.บต. ที่เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นผู้พิจารณา โดยแต่ละกลุ่ม จะเข้ารับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ผลการปฏิบัติงานในใน 10 สาขา คือ สาขาการเมืองการปกครอง สาขาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สาขาอำนวยความเป็นธรรม สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ สาขาประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี สาขาจิตบริการสาธารณะ สาขาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สาขาการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสาขาการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยมีกลไกการสรรหา คือ เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่องและเป็นผู้ที่อุทิศตน ทุ่มเท เสียสละเพื่อประโยชน์กับราชการ

ภาพ/ข่าว
อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา
ขับเคลื่อนโดย Blogger.