Header Ads

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ขอความร่วมมือห้ามนำเข้าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และแผงวงจรสำเร็จรูป หรือ IC


เมื่อ 21 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น. ที่ห้องแถลงข่าว ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พ.อ. วัชรกร อ้นเงิน รองโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน. เปิดเผยว่า จากกรณีเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่ของ จชต. ในห้วงที่ผ่านหลายครั้ง พบว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุได้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวงจรถอดรหัสสัญญาณความถี่ DTMF และวงจรตั้งเวลาด้วย IC มาเป็นส่วนประกอบในการจุดชนวนระเบิดหลายครั้ง โดยมีการสั่งซื้อจากตลาดซื้อขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แหล่งใหญ่ในพื้นที่ กทม. รวมทั้งสั่งซื้อผ่านระบบซื้อขายแบบออนไลน์ ด้วยวิธีการขนส่งทางไปรษณีย์ และขนส่งเอกชน เข้ามายังพื้นที่จังหสัดชายแดนภาคใต้เป็นจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าอาจจะมีการนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของระเบิดแสวงเครื่อง เพื่อนำมาก่อเหตุในพื้นที่

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน ระงับ ยับยั้ง เหตุการณ์ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ จชต. โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 11(9) แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และ มาตรา 18(6) แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จึงออกประกาศกำหนดมาตรการควบคุมวงจรถอดรหัสสัญญาณความถี่ DTMF.และวงจรตั้งเวลาด้วย IC สรุปใจความสำคัญตามประกาศแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้


IC ที่ห้ามนำเข้าและซื้อขายโดยเด็ดขาด โดยห้ามมิให้นำเข้าซึ่ง IC.และแผงวงจรสำเร็จรูปที่มี IC
ที่สามารถนำไปใช้ประกอบเป็นวงจรจุดระเบิดแสวงเครื่อง ตามบัญชีรายการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำไปใช้ประกอบเป็นวงจรจุดระเบิดแสวงเครื่อง คือ
▶️ MT8870DE IC 18 ขา
▶️ MT8870DS IC 18 ขา
▶️ HT9170D IC 18 ขา
ไอซีถอดรหัสสัญญาณความถี่ DTMF เป็นไอซีที่ใช้
สำหรับวงจร DTMF เท่านั้น
โดยห้าม เข้ามาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเด็ดขาด
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ประกอบการขนส่ง กรณีมีบุคคลสั่งซื้อ IC.ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เป็นจำนวนมาก หรือตามที่เฝ้าระวัง ให้ทำการบันทึก
ชื่อ/สกุล/ที่อยู่ และภาพถ่าย หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ แล้วรายงานให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ทราบ
สำหรับตัว IC คือ ตัววงจรรวม ซึ่งตัว IC เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นการรวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นวงจร หรือส่วนของวงจรที่มีขนาดเล็กไว้ในตัวเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ทรานซิสเตอร์ ตัวต้านทาน หรือ ไดโอด เป็นต้น ซึ่งตัว IC.มีหลายชนิดแล้วแต่หน้าที่การทำงานจะมีเลขกำกับเพื่อบ่งบอกชนิดและประเภทการใช้ (ผู้ที่มีความรู้ด้านวงจรไฟฟ้าจะทราบกันโดยทั่วไป)


กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ออกประกาศดังกล่าว โดยได้มอบหมายให้กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ กรณีผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลงนามโดย พล.ท. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 / หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

จึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ประกอบการขนส่งทุกท่านได้ร่วมกันป้องกันและควบคุม เพื่อป้องกันการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถหาซื้อและสั่งซื้อได้โดยง่าย มาก่อเหตุร้ายสร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

ภาพ/ข่าว
อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา
ขับเคลื่อนโดย Blogger.