Header Ads

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายปรพัทธ์ ภูงามทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ  ลงพื้นที่ตรวจตราสายทางและให้กำลังใจทีมงานหมวดบำรุงทางหลวงชนบทอุทุมพรพิสัย ในดำเนินงานซ่อมบำรุงผิวจราจรและปรับภูมิทัศน์ ถนนทางหลวงชนบท ศก.4029 แยก ทล.2083 - บ้านโพธิ์ อ.ราศีไศล,ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ เพื่อเตรียมเส้นทางเลี่ยงในการเดินทางของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ เพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ตามที่ได้รับมอบหมายจาก นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ภาพ/ข่าว#วิภาวรรณ สงวนพันธุ์#รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.