Header Ads

กรมอนามัย จังหวัดนครสวรรค์ เดินหน้ายกระดับคุณภาพโรงพยาบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการแมีสุขภาพดีทุกกลุ่มวัยส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการทุกพื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 3.เมื่อ เวลา 10.00น. วันที่(25พฤศจิกายน 2563 )กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเขตสุขภาพที่3ได้จัดกาประชุมเชิงปฎิบัติเขตพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมเครื่อข่ายหน่วยงานสาธารณะสุขและองค์กรส่วนท้องถิ่น   มีพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้แก่   จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี. เพื่อยกระดับ คุณภาพ โรงพยาบาลมาตรฐาน พร้อมทั้งสนับสนุนท้องถิ่น จัดการสิ่งแวดล้อม เสื้อต่อการมีสุขภาพดี ต่อประชาชนทุกวัย.
25 พฤศจิกายนพศ 25563  แพทย์หญิง วรรณวิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยหลังเป็นประธาน เปิดการประชุมและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 3 ณสถานที่โรงแรม แกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยกรมอนามัยได้กำหนด ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็ง ระบอบสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อสุขภาพ ซึ่งมุ่งเน้นให้ประเทศไทย บรรลุเป้าหมาย การพัฒนาให้ยั่งยืน องค์การสหประชาชาติ หรือบริการสาธารณสุข ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความเข้มแข็งการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด้านคุณภาพ ระบบบริการอนามัย และสนับสนุน ให้จังหวัด มีระบบจัดการ ปัจจัยเสี่ยง ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ประเด็นดังกล่าว ส่งผลกระทบสุขภาพต่อประชาชนทุกวัย


ทั้งนี้ กรมอนามัย ได้ส่งเสริม ให้ทุกภาพได้มีส่วนร่วมเข้า การจัดอนามัย สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดีของประชาชน ส่งผลให้เกิดกิจกรรมทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี อาทิ ยกระดับคุณภาพGREEN&CLEAN จากโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ขยายสู่ ท้องถิ่นและชุมชน ส่งผลให้เกิด กิจกรรมส่งผลให้เกิดสุขภาพดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่การลดละเลิกใช้ภาชนะ โฟมบรรจุอาหาร ส่งเสริมให้มีห้องส้วม สะอาดและปลอดภัย สนับสนุนกรรมการ สาธารณสุขประจำจังหวัด ให้ปกป้องสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย ด้วยพระราชบัญญัติ สาธารณสุขพศ 2535 ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรี การกระทรวงสาธารณสุขและ และท่านนายกรัฐมนตรีว่าช่วยกระทรวงสาธารณสุขข่าวโดย!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.