Header Ads

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ และสถาบันการศึกษา จัดงานเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 30 " ก้าวสู่ศตวรรษที่ 4 The next step for The child"จังหวัดนครสวรรค์

 
  จังหวัดนครสวรรค์ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ สถาบันศึกษา ร่วมจัดงานเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 30 ตอนก้าวสู่ศตวรรษที่ 4 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันสิทธิเด็กสากล และประเทศไทยตระหนักถึงสิทธิด้านการมีส่วนร่วมของเด็ก จึงได้กำหนดจัดงานเวทีสิทธิเด็กขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีพศ 2532 จนถึงปัจจุบัน โดยกำหนดประเด็นการจัดงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละปี เพื่อให้เด็กได้รับการจัดทำข้อเสนอแนะ ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลนำไปดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านเด็กต่อไป ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน และตระหนักถึงสิทธิด้านการมีส่วนร่วมของเด็ก และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในอาเซียน ซึ่งกิจกรรมการสำรวจความคิดเห็นจากเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนไม่น้อยกว่า 100 คน

  ซึ่งในกิจกรรมวันนี้มีการได้ชมพิธีเปิดผ่านระบบถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน และมีการเดินรณรงค์ให้ความรู้ในตำบล อำเภอ โรงเรียน และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ หนังสั้น ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงตำบล จังหวัด และร่วมพูดคุยในเรื่องสิทธิของเด็ก

!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!
 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.