Header Ads

ระยอง - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ชั้น 3 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมตากสินระยองภาคเรียนที่ 2/2562

นายมนตรีฯ กล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 และกล่าวถึงความสำคัญของ จ.ระยองโดยนายกฯ อบจ.ระยองได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาของจังหวัดระยองเป็นอย่างยิ่งที่มีบทบาทต่อการพัฒนานักเรียนและโรงเรียนให้มีศักยภาพ โดยขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนในการเตรียมบุตรหลานให้มีความพร้อมทางด้านทักษะ และพร้อมที่จะพัฒนาตนให้มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพตามยุทธศาสตร์การศึกษา และเป็นจังหวัดต้นแบบด้านการศึกษาของประเทศไทยเพื่อรองรับการพัฒนา EEC ไปสู่ Thailand 4.0 จากนั้นได้กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมทางการศึกษาให้แก่บุตรหลาน


มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวการวางแผนการสอบ TCAS'63
โดย: นายคมจักร คริมาธัญสร (พี่โดม)
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการศึกษาทุกรูปแบบ
จากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยองได้มอบแนวทางการบริหารการศึกษาของโรงเรียนร่วมกับผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด ภายในงานมี นางสาวภรณ์ภัทร์ธัญ งามวงศ์เงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง/ นายกมล ชุ่มเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง/นางสาวปาลีรัฐ มานะเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง/ นายวัฒนพงษ์ กนกแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง/ นายธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ นายกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง/ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/ คณะอาจารย์ - และนักเรียนประจำชั้น ม.3 , ม.6 และคณะผู้ปกครอง เข้าร่วมงานจำนวน 1,000 คน

ชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.