Header Ads

ระยอง - รมช.สาธารณสุข รับขันหมากทำพิธีโอน 2 รพ.สต.สู่ อบต.ตะพง จ.ระยอง


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามการส่งมอบภารกิจสาธารณสุข ถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะพงและตำบลบ้านยายดา ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง นายก อบต.ตะพงร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยงานดังกล่าวจัดมาในรูปแบบงานแต่งงานแบบไทนโดยให้เจ้าบ่าวคือ อบต.ตะพง แห่ขบวนขันหมากมาสู่ขอเจ้าสาว คือ รพ.สต.ทั้ง 2 แห่ง และร่วมกันลงนามถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ทั้งสองแห่งไปยัง อบต.ตะพง ซึ่งเปรียบเสมือนการแต่งงานและใช้ชีวิตร่วมกันด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน
ดร.สาธิต กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการส่งมอบ รพ.สต.ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยให้ อปท.มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะให้เป็นไปอย่างทั่วถึง สอดรับกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเตรียมความพร้อม อปท. สนับสนุนแนะนำด้านการบริหาร เทคนิควิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ประชาชนสามารถมีบทบาทเข้ามาตัดสินใจ กำกับดูแลและตรวจสอบ พร้อมทั้งปรับบทบาทให้กระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่ดูแลมาตรฐานของสถานบริการสาธารณสุขของ อปท.
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดังกล่าวตามแผนกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในขณะนี้ได้ถูกถ่ายโอนไปแล้วกว่า 57 แห่ง และในปีนี้จะทำการถ่ายโอนไปยังเทศบาลนครอีก 32 แห่งซึ่ง รพ.สต.ที่จะถูกโอนไปยัง อปท.ได้นั้น หน่วยงานท้องถิ่นต้องเป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีความพร้อม มีศักยภาพ สามารถบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน และพร้อมที่จะเป็นหน่วยงานบริการพื้นฐานข่าวโดย...ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.