Header Ads

กมธ.ปราบโกง2คณะพร้อมใจรับเรื่องสอบ อบจ.พิจิตรให้งบอุดหนุนสมาคมกีฬาใช้เงินไม่โปร่งใสอบจ.พิจิตร ส่องานเข้า เมื่อรองประธานสภา พร้อมด้วย สมาชิก อบจ.พิจิตร บุกรัฐสภาเข้ายื่นหลักฐานให้  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  ประธานกรรมาธิการป้องการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงยื่นร้องทุกข์ขอให้  นายจิรายุ   ห่วงทรัพย์    ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล  องค์กรอิสระ  องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ  องค์กรมหาชน  และกองทุน ช่วยจี้ ผู้ว่าฯพิจิตร-  สตง. – ป.ป.ช.  ตรวจสอบเอาเรื่อง งบฯ สนับสนุนสมาคมกีฬาผิดระเบียบไม่โปร่งใส

วันที่ 14 พ.ย. 2562 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  เตมียาเวส  ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ,  นายจิรายุ   ห่วงทรัพย์    ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล  องค์กรอิสระ  องค์กรอัยการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรมหาชน  และกองทุน  ได้อนุญาตให้  นายพิศ   วิริยะอารีธรรม “สจ.พิศ” รองประธานสภา อบจ.พิจิตร ,  นายพงษ์ศักดิ์   เหลืองวิจิตร “สจ.เอก” , นายโกมุท  ปัญจมาภิรมย์ “สจ.เมย์” เข้าพบที่อาคารรัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือเรื่อง ขอให้ตรวจสอบการตั้งงบประมาณ และการใช้งบประมาณ ของ อบจ.พิจิตร ประจำปี 2563 รวมถึงให้เร่งรัดดำเนินการตามที่สำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค 11 ( สตง.ภาค11 จังหวัดนครสวรรค์ )  ได้เคยมีคำสั่งยืนยันทักท้วง กรณี อบจ.พิจิตร เบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดพิจิตร ไม่ชอบด้วยระเบียบ

ซึ่งสำนักตรวจสอบภาค 11 จังหวัดนครสวรรค์ ได้ยืนยันทักท้วงกรณีอบจ.พิจิตร เบิกจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกีฬาและส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 -2554 เป็นเงินกว่า 10 ล้านบาท  ให้ อบจ.พิจิตร ดำเนินการทางแพ่งและทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง อบจ.พิจิตร มี นายชาติชาย   เจียมศรีพงษ์ เป็น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร และ เป็น นายกสมาคมกีฬา ซึ่งเป็นคน คนเดียวกัน  แต่ปรากฏว่าจนถึงวันนี้ยังไม่มีการดำเนินการหรือส่งเงินคืนคลัง อบจ.พิจิตร แต่อย่างใด?

 ซึ่งถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และประพฤติมิชอบ ดังนั้น สมาชิกสภาอบจ.พิจิตร ทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว จึงได้ทำเป็นหนังสือร้องมายังประธานกรรมาธิการทั้งสองคณะให้ช่วยติดตามไปยัง ผู้ว่าฯพิจิตร-  สตง. – ป.ป.ช. ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องและมีอำนาจหน้าที่จัดการในเรื่องดังกล่าวด้วย

อีกทั้ง นายพิศ   วิริยะอารีธรรม “สจ.พิศ” รองประธานสภา อบจ.พิจิตร ,  นายพงษ์ศักดิ์   เหลืองวิจิตร “สจ.เอก” , นายโกมุท  ปัญจมาภิรมย์ “สจ.เมย์” และ นายวิทยา  ยิ้มบิตุรงค์  “สจ.วิทยา”  ยังได้ร่วมกันทำเป็นหนังสือร้องทุกข์  ร้องเรียน ขอให้  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  เตมียาเวส  ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ,  นายจิรายุ   ห่วงทรัพย์    ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล  องค์กรอิสระ  องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ  องค์กรมหาชน  และกองทุน ขอให้ตรวจสอบการตั้งงบประมาณ และการใช้งบประมาณ ของ อบจ.พิจิตร ประจำปี 2563 โดยอ้างเหตุผลว่า การที่ อบจ.พิจิตร ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562  ว่า ข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าวไม่เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับทางราชการและประโยชน์ในภาพรวมของพี่น้องประชาชนอย่างร้ายแรงได้  โดยได้ยกตัวอย่างเรื่องที่ อบจ.พิจิตร ตั้งงบซื้อคุรุภัณฑ์กีฬาเป็นเงิน 19.7 ล้านบาท  จำนวน 29 รายการ ราคาแพงสูงเกินความเป็นจริง อีกทั้งยังเป็นเครื่องเพาะกายทั้งสิ้น  มิใช่เครื่องอออกกำลังกายพื้นฐานที่ประชาชนจะใช้แล้วได้ประโยชน์จากการออกกำลังกาย

นอกจากนี้ อบจ.พิจิตร ก็ยังจัดงบประมาณอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดพิจิตรอีก 11.5 ล้านบาท ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบ รวมแล้ว อบจ.พิจิตร ใช้งบสูงถึง 30 ล้านบาท หรือ 38 เปอร์เซ็นต์ ของวงเงินงบประมาณในด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด โดยมองข้ามความสำคัญของการพัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งชาวพิจิตรส่วนใหญ่กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ล้วนมีอาชีพเป็นเกษตรกร  ซึ่งน้ำคือชีวิต  น้ำคือความสำคัญ  แต่ปรากฏว่า การทำข้อบัญญัติงบประมาณในครั้งนี้มีการเสนออนุมัติโครงการเกี่ยวกับเรื่องแหล่งน้ำเพียงแค่ 4 โครงการ เท่านั้น เป็นงบฯ เพียงแค่ 9,122,000 บาท  ดังนั้นสมาชิก อบจ.พิจิตร กลุ่มนี้ จึงได้ทำเป็นหนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์ มายังประธานกรรมาธิการทั้งสองคณะให้พิจารณาและดำเนินการต่อไป

ในส่วนของ  นายจิรายุ   ห่วงทรัพย์    ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล  องค์กรอิสระ  องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ  องค์กรมหาชน  และกองทุน กล่าวว่า ทุกเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์  ร้องเรียน มานั้นจะได้รับความสำคัญในทุกเรื่อง ซึ่งเรื่องของ อบจ.พิจิตร นี้ จะได้นำเข้าสู่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ข่าวโดย...สิทธิพจน์  พิจิตร
ขับเคลื่อนโดย Blogger.