Header Ads

พัฒนาฝีมือพะเยาฝึกผู้สูงอายุจักสานหวดและกระติบข้าวเหนียวภูมิปัญญาอีสานล้านนาประยุกต์เป็นสินค้าหลักประจำชุมชน


วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกอาชีพเสริมสาขาการจักสานหวดและกระติบข้าวเหนียว (30 ชั่วโมง) ให้กับผู้สูงอายุชาวผู้ไท (อีสานล้านนา) บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดใหม่ราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 5 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ซึ่งการฝึกอาชีพเสริมครั้งนี้ เป็นการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุ รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบของจังหวัดพะเยา ที่จะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุสูงกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในปี พ.ศ.2564 สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดพะเยา และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า การฝึกอาชีพเสริมครั้งนี้มุ่งเน้นการจักสานผลิตภัณฑ์หวดนึ่งข้าวเหนียว และกระติบใส่ช้าวเหนียว โดยใช้ลวดลายภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาประยุกต์ร่วมกับภูมิปัญญาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการทำหวด (มวย) นึ่งข้าวเหนียว ตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่เทคนิคการจักส่วยตอก การจักตอก การก่อหวด การสานหวด การไพหวด การม้วนหวด เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถดัดแปลงหวดนึ่งข้าวเหนียว เป็นโคมไฟประดับตกแต่งในรีสอร์ต โรงแรม ทีพัก และโฮมสเตย์ หรือดัดแปลงเป็นหน้ากากสวมศีรษะในลักษณะประยุกต์จากภูมิปัญญาผีตาโขนของจังหวัดเลย รวมถึงการสานกระติ๊บข้าวเหนียวแบบมีฝาปิด และภาชนะใส่ของที่ระลึกรูปแบบต่างๆ เช่น แบบสี่เหลี่ยม แบบหกเหลี่ยม แบบวงกลม และแบบโปร่ง เพื่อเป็นสินค้าหลักประจำชุมชนชาวผู้ไท (อีสานล้านนา) บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง ซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจักสาน กับศูนย์เรียนรู้ชุมชนกลุ่มทอผ้า กลุ่มแกะสลักไม้ กลุ่มโปงลาง กลุ่มทอเสื่อกกและโฮมสเตย์ กลุ่มแปรรูปสมุนไพร/อบสมุนไพร กลุ่มนวดสมุนไพรภูมิปัญญาพื้นบ้านย่ำข่าง กลุ่มนวดแผนโบราณ และกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท ดังนั้น ผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึก จะได้มีโอกาสใช้เวลาว่างร่วมกันจักสานหวดและกระติบข้าวเหนียวเพื่อจำหน่ายในจังหวัดพะเยา และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเป็นของใช้จำเป็นประจำวันในวิถีชีวิตของชาวล้านนาที่บริโภคข้าวเหนียวเป็นประจำ รวมถึงสามารถจำหน่ายเป็นสินค้าที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้อีกด้วย

ข่าวโดย...พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.