Header Ads

จ.อุทัยธานี!! โครงการสัมมนาเครือข่ายนักจัดรายการท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 21 พ.ย.62 ณ.อบต.ระบำ อ.ลานสัก


เมื่อเวลา 9.00.น.ของวันที่ 21 พ.ย.62 โดยมีพันเอก เกียรติศักดิ์ พรมตวง หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 934 ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายนักจัดรายการท้องถิ่น พร้อม เรืออากาศเอก สายันห์ แฝงด่านกลาง พันเอก ศนิโรจน์ ธรรมยศ วิทยากร จากกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาชุมชน จ.อุทัยธานี นายไกรศร วันละ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ นายสมคิด มาท้วม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ นายกิตติศักดิ์ จันทวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ และประชาชนกว่า 200 คนที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

เรืออากาศเอก สายันห์ แฝงด่านกลาง เป็นผู้กล่ารายงาน วัตถุประสงค์ของการอบรมฯในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมและสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการเทิดทูนสถาบันพระมหกษัตริย์และสนับสนุนการดำเนินโครงการพระราชดำริ การพัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน พื้นที่ให้เกื้อกูลต่อการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชาติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมและสัมมนาจัดตั้งกลุ่มและสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เพื่ออบรมและสัมนาได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์และส่งผลให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นไปในวงกว้างมากขึ้น ส่วนบรรยากาศภายในงานได้มีการฝึกทดลองออกอากาศ และมอบเกียรติบัตรภายในงานดังกล่าว


ข่าวโดย/////////สำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว รายงาน 0613710441                                     
ขับเคลื่อนโดย Blogger.