Header Ads

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ติวเข้มเจ้าหน้าที่ และบุคลากรการใช้โปรแกรมประมวลผลคะแนนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ติวเข้มเจ้าหน้าที่ และบุคลากรการใช้โปรแกรมประมวลผลคะแนนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2562 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ในฐานะประธานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมประมวลผลคะแนนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 แก่ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จะเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคและระดับชาติ ในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จะจัดขึ้นเร็วๆ นี้ ซึ่งจัดขึ้นโดยวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง และสำนักงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนายณรงค์ หวังอีน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ นายไชย์ปัญญา ทองอินทร์ นายพัฒน์พงษ์ พลิ้วไธสง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง นายภูมิพัฒน์ แก้วมูล รองผ้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมเป็นเกียรติ  โดยมีการอบรมให้ความรู้ด้านการให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ผ่าน Application โดยใช้ Tablet และประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปผ่านระบบ Server ทั้งนี้เพื่อให้การประมวลผลคะแนนเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ด้วยเทคโนโยโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่สืบไป...วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.