Header Ads

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จัดกิจกรรม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562


   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายสมเจตน์ พรหมบุญตา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ เป็นประธาน เปิดกิจกรรมการประกวด
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาครู นักเรียน นักศึกษาเจ้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน และเสริมสร้างนักเรียน นักศึกษาให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ และเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐานและพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทางเทคโนโลยีและโลกปัจจุบัน


ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จำนวน 10 ประเภท ประกอบด้วย
-ด้านพัฒนาคุณชีวิต  -สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ -สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
-สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร   -ด้านหัตถศิลป์   -สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสองกลฝังตัว   -สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือเบาเทาสาธารณภัย
-สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  -สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน  -การนำเสนอผลงานวิจัยวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ  ประกอบด้วยการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ผลงานของนักเรียน นักศึกษาๆ รวม 170 ชิ้นงานข่าวโดย!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.