Header Ads

กลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562


กลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี  จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

      วันนี้(3พฤศจิกายน 2562)  ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย   นายอัศวิน
เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มบีเจซี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2562   ซึ่งวัดพระแก้ว พระอารามหลวง
จังหวัดเชียงรายเป็นวัดแรก จาก 5 วัด 5 ภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วยวัดพระแก้ว, วัดธาตุ พระ
อารามหลวง จ.ขอนแก่น, วัดชัยมงคล พระอารามหลวง จ.สงขลา, วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร และ วัดสัตตนารถปริวัตร จ.ราชบุรี   โดยมี  ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์  โรจนโสทร รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับรวมถึงคณะผู้บริหาร พนักงานบริษัท ข้าราชการชั้นสูง
และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ต่างพร้อมใจเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยความเลื่อมใสศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา  ถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน ในการ
ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและนำเงินที่ได้จากการทอดกฐินพระราชทานไปซ่อมแซม บูรณะ
ศาสนาสถาน ภายในวัดพระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย
     สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร ประจำปี 2562 เริ่มต้นขึ้นในเวลา 09.00 น.ด้วยการประกอบพิธีทางพุทธศาสนา พิธี
อบรมสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน จากนั้นในเวลา 13.00 น.ได้มีการอัญเชิญผ้ากฐินพระราชทาน
จากโรงเรียยนสามัคคีวิทยาคมมายังวัดพระแก้วก่อนที่นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มบี
เจซี จะดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2562  ซึ่งเป็นเงินทั้งสิ้น 2,709,259 บาท...........


ข่าวโดย...จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.