Header Ads

จ.ระยอง ทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2562เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 พ.ย.2562 ที่พระอุโบสถ วัดป่าประดู่(พระอารามหลวง)ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดระยอง ทอดผ้าป่านำเงินสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนสำหรับพระสงฆ์ไทยในจังหวัดระยอง ประจำปี 2562 โดยมี พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทั้งนี้สำหรับการทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศมีความต้องการที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนของคณะสงฆ์ ทั้งในด้านพระธรรมวินัย พระปริยัติธรรม และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญถาวรยิ่งขึ้นไปด้วย....


วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.