Header Ads

จ.อุทัยธานี!! รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ภาวะฝนแล้ง ปี 2562 ณ อาคารภักดี อ.สว่างอารมณ์


เมื่อเวลา 13.45 น.ของวันที่ 22 พ.ย.62 โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ พร้อม นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายชนม์สวัสดิ์ ทองโพธิ์งาม รักษาการแทนเกษตร จ.อุทัยธานี พ.อ.พรชัย นพรัตน์  กองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุทัยธานี ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ได้ร่วมงานในครั้งนี้

นายชนม์สวัสดิ์ ทองโพธิ์งาม รักษาการแทนเกษตรจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ว่า จากการได้เกิดภัยแล้งทำให้เกิดความเสียหายแก่พืชผลการเกษตรตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 62 ของจังหวัดอุทัยธานี รวม 8 อำเภอ พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจำนวน 151,228 ไร่ วงเงินช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น 169,444,764.75  บาท ซึ่งได้ดำเนินการช่วยเหลือแล้ว จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอห้วยคต อำเภอลานสัก วงเงินช่วยเหลือ 16,061,127.25 บาท โดยใช้เงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ส่วนอีก 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอบ้านไร่ อำเภอทัพทัน อำเภอหนองขาหย่าง อำเภอสว่างอารมณ์ และอำเภอหนองฉาง สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ได้ขอรับการสนับสนุนจากเงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านกรมส่งเสริมการเกษตร วงเงินช่วยเหลือ 153,383,637.50 บาท ล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านไร่ วงเงินช่วยเหลือ 4,350,786.25 บาท เกษตรกรประสบภัย 442 ราย อำเภอทัพทัน วงเงินช่วยเหลือ 6,679,336.75 บาท เกษตรกรประสบภัย 380 ราย อำเภอหนองขาหย่าง วงเงินช่วยเหลือ 8,534,155 บาท เกษตรกรประสบภัย 517 ราย อำเภอสว่างอารมณ์ วงเงินช่วยเหลือ 42,717,040 บาท เกษตรกรประสบภัย 2,384 ราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนัก และได้ให้ความสำคัญต่อพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะประคับประคองให้พี่น้องเกษตรกรสมารถลุกขึ้นมายืนได้ด้วยลำแข้งอีกครั้งหนึ่ง แต่ถือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนประกอบอาชีพทางเกษตรในโอกาสต่อไปพร้อมได้น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอีกด้วย

ข่าวโดย///////// สำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว รายงาน 0613710441

ขับเคลื่อนโดย Blogger.