Header Ads

"การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำแพงเพชร จัดงานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ ประจำปี 2562.."


             เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมเยาวมาลย์ ชั้น 7 โรงแรมชากังราว ริแอร์วิว อ.เมืองกำแพงเพชร นายปราโมทย์ รอดเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ ประจำปี 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เป็นลูกค้าที่ใช้ไฟฟ้าระดับรายใหญ่ของจังหวัดกำแพงเพชร ภาคอุตสาหกรรม การค้า โรงงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมางานคับคั่ง
โดย นายวันชัย เพชรมา  ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ตามแผนปฏิบัติการ สายงานจำหน่ายและบริการ ภาค 1 แผนงานสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ให้จัดงานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารายสำคัญและลูกค้ารายใหญ่ ในรูปแบบการสัมมนา เพื่อการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากลูกค้า นำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดในวันนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับเกียรติจากลูกค้ารายสำคัญ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เป็นลูกค้า HIGH VALUE และส่วนราชการ จำนวนทั้งสิ้น 70 ราย พร้อมได้รับการสนับสนุนการตั้งบูท แสดงผลิตภัณฑ์ จากบริษัทต่างๆ และ นายปราโมทย์ รอดเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ในนามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามนโยบายของ นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มอบนโยบาย ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ทุกสายงานร่วมกัน ขับเคลื่อนนำพาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สู่องค์กรชั้นนำที่ทันสมัยใส่ใจลูกค้า อยู่เคียงข้างไปกับชุมชนทั่วประเทศ โดยในการบริหารงานด้วยความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ไปเป็นองค์การชั้นนำที่ทันสมัย ให้บริการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้เพื่อคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน


​การจัดงานในวันนี้ถือได้ว่า PEA ได้ให้ความสำคัญแก่ลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะได้สร้างสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างลูกค้ารายสำคัญ และลูกค้า รายใหญ่ในรูปแบบการสัมมนา เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายโครงการ/แผนงานที่สำคัญของ PEA ทิศทางของเศรษฐกิจ และภาคอุตสาหกรรมของประเทศ รวมถึงการรวบรวมความต้องการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ทั้งด้านการบริการและคุณภาพไฟฟ้าเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดต่อไป..

สุเทพ อินทจันทร์ // สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร
ขับเคลื่อนโดย Blogger.