Header Ads

ศรีสะเกษ- กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน นำคณะอนุกรรมการเข้าตรวจสอบผลงาน กองร้อยอาสารักษาดินแดน ในการประกวดกองร้อย อส.ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2562

    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  นายกองโท กฤษดา โลศิริ  หัวหน้ากองกำลังพล กองบัญชาการ กองอาสารักษาดินแดน  กระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ  เป็นประธานการตรวจสอบผลงานกองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่มีผลงานเด่นประจำปี 2562  โดยมี นายหมวดเอกประวิช รัตวาลย์ รอง ผบ.ร้อย รักษาราชการแทน ผบ.ร้อย อส. อ.กันทรลักษ์ที่ 9  นายสรวีย์  ศิริมา ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อม กองร้อยอาสารักษาดินแดน  24 นาย หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับการตรวจสอบอย่างพร้อมเพียง


สืบเนื่องจาก กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ  ได้พิจารณาคัดเลือกให้กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอกันทรลักษ์ ที่ 9 ที่มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์  รับการตรวจสอบผลงานกองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2562 โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประกวด 3 ด้าน ประกอบด้วย  ด้านผลการปฏิบัติงาน ด้านอาคารสถานที่ ด้านผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และกำลังพล 
  นายกองโท กฤษดา โลศิริ  หัวหน้ากองกำลังพล กองบัญชาการ กองอาสารักษาดินแดน  กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบในครั้งนี้  เพื่อให้เกิดการพัฒนาหน่วย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งการตรวจสอบในครั้งนี้ จะตรวจสอบ 3 ด้าน หลักๆคือ 1. ด้านผลการปฏิบัติงาน 2. ด้านอาคารสถานที่ 3. ด้านผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และกำลังพล ซึ่งหลังจากการตรวจสอบผลงานเสร็จจะทำการพิจารณามอบรางวัล ในวันคล้ายวันกองอาสารักษาดินแดน  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 63 ที่สโมสรทหารบกกรุงเทพฯ ต่อไป ///

ภาพ ข่าว โดย..วสันค์ ดอกไม้
ขับเคลื่อนโดย Blogger.