Header Ads

ระยอง - วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เป็นเจ้าภาพประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ประจำปี 2562

ระยอง - วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เป็นเจ้าภาพประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ประจำปี 2562

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 14 พ.ย.2562 ที่อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง นายสมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานเปิดประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ประจำปี 2562 ซึ่งปีนี้วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เป็นเจ้าภาพจัดการประกวด มีนายพัฒน์พงษ์ พลิ้วไธสง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ร่วมเป็นเกียรติฯ โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมประกวด 7 แห่ง ผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน 534 คน มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ส่งเข้าประกวด 9 ประเภท และ 1 องค์ความรู้ โดยโครงการประกวดฯ ดังกล่าว มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักนวัตกรรมหรือนักประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา หรือคิดค้นเครื่องอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ซึ่งเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียน และจากการฝึกอาชีพในสถานประกอบการด้วยกระบวนการเรียนรู้ ที่เรียกว่า STEM Education ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนอาชีวศึกษา โดยผลงานสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย ทั้งนี้ที่ผ่านการคัดเลือก จะส่งเข้าร่วมประกวดในระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2562 นี้ ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง...


วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.