Header Ads

เชียงใหม่จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ แห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ได้มีการจัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ โดยสำนักงานทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดขึ้น โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 อนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ของทุกปี ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดงาน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสร่วมแรงร่วมใจน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และน้ำพระราชหฤทัยอันประเสริฐที่มีต่อประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทย ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรคแมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ ปลูกต้นไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมถึงเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติมาโดยต่อเนื่องทุกปี


ซึ่งที่ผ่านมา วันที่ 29 เมษายน 2562 จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ต้นรวงผึ้ง และ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ได้มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีแห่งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ด้วยรชต สหชัยเสรี เชียงใหม่ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.