Header Ads

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จัดแข่งขันกีฬามหกรรมสุขภาพเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562- ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี นำโดย นายสมชาย หงส์สุวรรณ CSR Manager จัดแข่งขันกีฬามหกรรมสุขภาพ กับ เอสซีจี (ชีวิตดี๊ดี) เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) พร้อมแนะนำวิธีการป้องกันและลดความเสี่ยงด้วย 3 อ. 2 ส. ได้แก่ อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ผ่านกิจกรรมกีฬาสี และการเดินพาเหรดพร้อมสอดแทรกความรู้ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. กว่า 800 คน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่หมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่ต่อไป โดยในงานนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด และนายสุกิจ จันทร์มณี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ในการร่วมเป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง


ข่าวโดย...ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.