Header Ads

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชื่อมตลาดข้าวหอมมะลิ จัดงานมหกรรมเชื่อมโยงเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา…

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชื่อมตลาดข้าวหอมมะลิ จัดงานมหกรรมเชื่อมโยงเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา…
                 นายกมล  เชียงวงค์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมเชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา โดยมี เกษตรจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าว ที่ ห้างสรรพสินค้า Top Plaza สาขาพะเยา 
               กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่  น่าน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา  กำหนดจัดงานมหกรรม  “เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา” ขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา  ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค  ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตการแปรรูป  และการตลาดเพิ่มมูลค่าเพิ่มผลผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อขยายช่องทางการตลาดข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหอม พะเยา  ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ  และชนะเลิศการแข่งขันการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยในหลายปีที่ผ่านมารวมถึงปีการเพาะปลูก 2561/62 อีกด้วย

                  โดยภายในงานดังกล่าว  จะมีกิจกรรมประกอบด้วยการเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปการจัดแสดงนิทรรศการการเกษตรการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา  ซึ่งการทำตลาดเชื่อมโยงผ่านการจับคู่ธุรกิจ  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการผู้บริโภคในพื้นที่เป้าหมาย ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล  เพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน  และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบันเทิง การแสดงบนเวที  การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว  กิจกรรมส่งเสริมการขาย  เล่นเกมชิงรางวัล
                    จังหวัดพะเยาจึงขอเชิญชวน ประชาชน เกษตรกรในจังหวัดพะเยา  และพื้นที่ใกล้เคียงเที่ยวชมงาน และเลือกซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรโดยตรง  ได้ในงาน มหกรรม  “เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา…


ภาพ/ข่าว พรรณณีย์  มูลเทศ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.