Header Ads

โครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตร เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดยางงาม หมู่ที่ 1 ตำบลบางม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


   จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตร เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนวัดยางงาม ( ประชาพัฒนา) หมู่ที่ 1 ตำบลบางม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
  โดยมี นายวิฑูร อุศรัตนิวาส ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวว่า โครงการดังกล่าวธนาคารได้ดำเนิน โครงการทุนอาหารกลางวันในโรงเรียนมาเป็นระยะเวลา 9 ปี โดยมุ่งเน้นในการสร้างกิจกรรมทางการเกษตร ในทางปฏิบัติให้แก่นักเรียน เพื่อนำผลิตที่ได้มา จัดทำเป็นอาหารกลางวัน ส่วนที่เหลือนำไปขายเป็นรายได้สมทบทุน ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าอาหารกลางวันของผู้ปกครองได้ระดับหนึ่ง โดยในปีพศ. 2562 เป็นปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ธ.ก.ส. ในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ซึ่ง ธ.ก.ส.นครสวรรค์ ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น" โครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตร เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ดังนั้น ธ.ก.ส.นครสวรรค์ จึงได้ดำเนินงานจัดทำโครงการ ปลุกความรู้ด้านการเกษตร เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) หมู่ที่ 1 ตำบลบางม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ข่าวโดย!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร  0619525644 - 0641422919 !!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.