Header Ads

ร้อยเอ็ด/...พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง"โครงการรัฐบาลประกันรายได้ ระยะที่ 1." ที่โพนทอง


         วันนี้ 15 พ.ย.2562 เวลา 10.30 น.ณ.ที่ทำการธนาคารเพือ่การเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขา โพนทอง นายวันชัย  คงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะ ที่ 1.มีนายอภิชน  กระจ่างแสง ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด/ปลัดจังหวัด/นายอำเภอโพนทอง/หัวหน้าส่วนราชการ/เกษตรอำเภอ/ธกส./กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกรชาวสวนยาง ร่วมเป็นเกียรติ
         นายอภิชน  กระจ่างแสง ผอ.การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด.กล่าวว่ารัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญด้านยางพารา เพื่อรักษเสถียรภาพมีอีก 4 โครงการ 1.ขยายวงเงินสินเชื่อ 15,000 (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาท)เพื่อส่งเสริมการแปรรูปยาง  2.ขยายระยะเวลาเงินทุนหมุนเวียนผู้ประกอบการยาง วงเงิน 20,000 ล้านบาท 3.ขยายระยะเวลาเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันการเกษตรเพื่อรวบรวมยาง 10,000บาท 4.ขยายระยะเวลาปรับปรุงวิธีการดำเนินส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐ หนึ่งล้านตันอีก สามปี....
         นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า   ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2562 ครม.อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางครั้งที่ 1/2562 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง(เจ้าของ-ผู้เช่า-ผู้ทำ- และคนกรีดยาง) ให้มีรายได้ที่สม่ำเสมอแน่นอน สร้างความเข้มแข็งโดยรัฐบาลจะประกันราคายางแทนการแทรกแซงราคา

ข่าวโดย...สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.