Header Ads

ระยอง - กลุ่มโรงงานจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งพื้นที่ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 17


เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน2562 ณ กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด อ.เมือง จ.ระยอง กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประกอบด้วย กลุ่มบริษัท โกลว์,โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ,กลุ่มบริษัท ปตท.,บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด บริษัท สตาร์ปิโตรเลี่ยมรีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัด หน่วยงานราชการในพื้นที่ ประกอบด้วย สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด(สทร.) , ประมงจังหวัดระยอง , ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดระยอง , และ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ร่วมจัด “พิธีปล่อย พันธุ์สัตว์น้ําประจําปี 2562” ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 17 โดย มุ่งมั่นที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในทะเล สร้างสมดุลระบบนิเวศวิทยา และ เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มประมงโดยรอบ สำหรับพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยในกิจกรรมคร้ังน้ี คุณอภิชาติ แจ่มจันทร ผู้จัดการโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน เป็นผู้กล่าวรายงานฯ นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กำจร รองนายกเทศมนตรีนครระยอง กล่าวแสดงความยินดีฯ มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลูกปูม้าประมาณ 1,000,000 ตัว กุ้งทะเลประมาณ 500,000 ตัว หอยหวานประมาณ 5,000 ตัว นอกจากน้ียังมีแม่พันธุ์ปูม้า อีกจำนวนหน่ึงเพื่อการขยายพันธุ์สัตวน้ำ วัยอ่อนลงสู่ทะเล ต่อไป
กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการอนุรักษ์อาชีพประมง การเรียนรู้วิถีชีวิตคนท้องถิ่น และยัง เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มประมงโดยรอบ พร้อมที่จะก้าวหน้าไปด้วยกัน เพื่อการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดระยอง เพื่อ รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก นอกจากน้ี ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมือกัน รักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความสัมพันธุ์อันดีระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและชุมชน

ชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.