Header Ads

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ที่โรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 เพื่อชี้แจงและหาแนวทางแก้ไขนักเรียนที่ ติด 0 ติด ร. และชี้แจงผู้ปกครองให้ทางผู้ปกครองช่วยดูแลนักเรียนให้อยู่ในสายตาผู้ปกครอง โดยมี นายวิศิษฎ์ อ้นขวัญเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวินได้กล่าวว่า อยากจะให้นักเรียนของตนเรียนเก่งๆและจบเรียนทุกคนรวมถึงด้านกีฬา ด้านสุขภาพ และด้านมารยาท เพื่อจบไปจะเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับมัธยมตอนปลายอย่างมีศักยภาพ โดยมีคณะครู อาจารย์ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายแก้ ศูนย์แก้รอ ให้คำแนะแนวทางการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์
และนำแนวทางมาใช้ในด้านการศึกษาหาความรู้โดยขอความร่วมมือกับทางผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมเพื่อเด็กจะได้เป็น คนดีและจบมาเป้นเยาวชนของชาติที่ดีสืบต่อไป
ธัญกิตติ์ อ่อนแสง รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.