Header Ads

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า สบอ. 12 ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานอุทยานแห่งชาติสีเขียว ได้รับโล่รางวัลระดับทอง

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า สบอ. 12 ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานอุทยานแห่งชาติสีเขียว ได้รับโล่รางวัลระดับทอง
     ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดทำโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National
Park) ประจำปี 2562 เพื่อคัดสรรและคัดเลือกเพื่อตัดสินและมอบโล่รางวัลอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green
National Park) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่ได้ประกาศจัดตั้งแล้ว เพื่อการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีมาตรฐาน มีการบริการที่ดีแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน ตลอดจนมีมาตรการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรายชื่ออุทยานแห่งชาติ ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานอุทยานแห่งชาติสีเขียวของคณะกรรมการ ให้ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 24 แห่ง

ในการนี้ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานอุทยานแห่งชาติสีเขียว และได้รับการรับรองอุทยานแห่งชาติสีเขียวในระดับทอง ด้วยคะแนน 84.47%  ด้วย


นายธวัชชัย  เพชระบูรณิน
ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ!!!!ข่าว/ภาพ ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0641422919!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.