Header Ads

ผู้ว่าฯระยอง นำประชาชนลงแขกเกี่ยวข้าวด้วยวิธีดั้งเดิม น้อมนำพระราชดำรัสในหลวง รัชกาลที่ 10 ที่จะร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานและศาสตร์พระราชา

    เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณแปลงนาสาธิต ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวเจ้าพันธุ์ กข77 ในแปลงนาสาธิตพื้นที่ 1.5 ไร่ โดยมี นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นางสมโรจน์ ประกอบบุญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี นางสาวทิพย์อาภา ยลธรรม์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว    ภายในงานผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน และประชาชนลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิตที่ได้ร่วมกันดำนาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ในงาน “วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง...พระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมา 14 กรกฎาคม 2523” โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อสานต่อพระราชปณิธานและน้อมนำศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะสร้างคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมให้ได้มากที่สุด
    สำหรับศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยองแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2523 และทรงพระราชทานแนวทางในการพัฒนาไว้ 4 ด้าน คือ 1.ทรงแนะนำให้ดำเนินการพัฒนาการเกษตร 2.ทรงแนะนำให้มีศูนย์ปฏิบัติด้านประมง 3.ทรงแนะนำให้จัดตั้งศูนย์กลางการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ 4.ทรงแนะนำให้มีศูนย์พัฒนาการเกษตรที่ราษฎรได้ดูและชมเพื่อนำไปต่อยอดและประกอบอาชีพของตนสืบต่อไป

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.