Header Ads

ร้อยเอ็ด/" โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ที่ .อำเภอจตุรพักตรพิมาน.         วันนี้(13 พ.ย.2562) เวลา 09.09 น. ณ.บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน  นพ.สุพัชร์ศักย์ พันธุ์ศิลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ประธานCUP(เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอจตุรพักตร์) และนายสำรวม จำปาขันธ์ สาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมานรองประธานCUP  พร้อมด้วย ภาครัฐและเอกชน  ชมรม  อสม. เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพือสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวม 12 ตำบล 150 หมู่บ้าน
            โดยกิจกรรมในวันนี้ได้มีการตรวจสุขภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรม การสาธิตและออกกำลังกายโดยคีตะมวยไทย 10 ท่า ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ นำไปใช้ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย รวมถึงการร่วมลงทะเบียน ด้วยการเป็นสมาชิกออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมี 3 ประเภท ได้แก่ .ประเภทครอบครัว/บุคลากร /.ประเภทชมรม
         นพ.สุพัชร์ศักย์ พันธุ์ศิลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอจตุรพักตรพิมาน ประธานCUP กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจในโครงการฯ โดยมีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบ คีตะมวยไทย 10 ท่า เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนรู้จักการออกกำลังกายที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย       ข่าวโดย...สุเทพ ลอยแก้ว/พิมลสิริ มณีฉาย  พีอาร์ สสจ.ร้อยเอ็ด/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.