Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ จัดลงนามข้อตกลง ร่วมกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสร้างมาตรการองค์กรในการส่งเสริม การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในสถานประกอบการ


เมื่อเวลา 13.30 นาฬิกา วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลง ร่วมกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการ สร้างมาตรการองค์กรในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ในสถานประกอบการ ซึ่งทางคณะทำงานศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและทีมพี่เลี้ยงภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกันดำเนินการจัดมาตรการองค์กรในสถานประกอบการในนามของจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ หรือ สสส ภายใต้นโยบายของรัฐด้านแนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยนำนโยบายประชารัฐเป็นแนวทางในการดำเนินงานเน้นการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่โดยเฉพาะสถานประกอบการเอกชนและสถาบันการศึกษา ที่มีบุคลากรใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดมาตรการองค์กรในสถานประกอบการภาคเอกชน มีการนำระบบการจัดการความปลอดภัย มาเป็นแกนการดำเนินงาน ออกระเบียบให้หน่วยงานและส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับขี่หลังดื่มสุราและไม่ขับรถเร็วทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วม การลงนามจำนวน 11 หน่วยงาน







ข่าวโดย!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.