Header Ads

โครงการ"โรงเรียน กอช.100% จังหวัดนครสวรรค์ ณ.วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

     จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ"โรงเรียน กอช.100% ณ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายธีระวัฒน์ ศิริวันสานต์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.ถาวร โรจนภรณ์ บริษัทเอพี เฟอร์นิเจอร์จำกัด นายกฤษฏา คงวราคม รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ นายสมเจตน์ พรมบุญตา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ นางสมจิตร พันธุ์กมลศิลป์ คลังจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมในพิธี ด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติพ.ศ 2554 เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยมีการออม เพื่อเป็นหลักประกันรายได้ในวัยชรา กองทุนการออมแห่งชาติ จึงได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดนครสวรรค์ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมวินัยการออม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จึงได้จัดทำโครงการ" โรงเรียน กอช.100% จังหวัดนครสวรรค์ขึ้น เพื่อส่งเสริมวินัยการออมให้กับนักเรียนในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์ และให้ชาวนครสวรรค์มีหลักประกันรายได้ในวัยชราเพียงพอกับการดำรงชีพ และได้เชิญชวนโรงเรียนที่มีนักเรียนอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมในโครงการ ซึ่งในกิจกรรมวันนี้มี ผู้ใหญ่ใจดี 3 ราย ได้ร่วมส่งเสริมวินัยการออมให้กับนักเรียน โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายครั้งแรกของการสมัคร ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ จำนวน 419 คน เป็นจำนวนเงิน 20,950 บาท หลังจากนั้น นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ได้ชี้แจงความเข้าใจ และมอบนโยบายให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนคณะครูอาจารย์ให้ขยายผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ให้เกิดผลเป็นรูปประธรรม และมีความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ต่อไป

 !!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.