Header Ads

นราธิวาส - เดินหน้าเสริมสร้างผู้ประกอบการ “Smart SME” เเละ “Digital Marketing” โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ เป็น Smart SME OTOP และก้าวสู่ 4.0 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับศูนย์วิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เดินหน้าเสริมสร้างผู้ประกอบการ “Smart SME” เเละ “Digital Marketing” โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ เป็น Smart SME OTOP และก้าวสู่ 4.0 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันนี้ 22 ต.ค. 62ที่ ห้องประชุมนราทัศน์ 1 โรงเเรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายคณบดี สัมพัชนี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการ “Smart SME” เเละหลักสูตร “Digital Marketing” โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ เป็น Smart SME OTOP และก้าวสู่ 4.0 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี คณะที่ปรึกษา วิทยากร ผู้ประกอบการในพื้นที่ ตลอดจนสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนายคณบดี สัมพัชนี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า "ประเทศไทย 4.0" เป็นความมุ่งมั่น ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า "โภคภัณฑ์" ไปสู่สินค้าเชิง "นวัตกรรม" เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเปลี่ยนจากภาคการผลิตสินค้า ไปสู่ภาคบริการมากขึ้น โดยโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการเป็น Smat SME OTOP และก้าวสู่ 4.0 นี้ มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพด้านการดำเนินธุรกิจในระบบตลาดดิจิทัลการพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในเชิงของการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ เพิ่มประสิทธิภาพการนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งถึงมือผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า ศูนย์วิจัยการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นท่ีปรึกษาโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการเป็น Smart SME OTOP และก้าวสู่ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด นราธิวาส จึงได้จัดงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการ จัดนิทรรศการการแสดงผลงาน และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรม"
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการเป็น Smart SME OTOP และก้าวสู่ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้นในครั้งนี้ และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการ “Smart SME” จำนวน 60 ชั่วโมง หลักสูตร "การตลาดดิจิทัล" จำนวน 60 ชั่วโมง และหลักสูตร “เทคโนโลยี และนวัตกรรม” จำนวน 60 ชั่วโมง ซึ่งที่ปรึกษาได้ดำเนินการประเมินผลผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อยอดยกระดับ SME ก้าวสู่ 4.0 ได้แก่ การฝึกอบรมเพิ่มเติม หลักสูตร "ด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม" แก่กลุ่มเป้าหมายในโรงงาน หรือสถานประกอบการ และจัดให้มีพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ SME ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 15 วิสาหกิจ หน่วยงานที่ปรึกษา และ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมืออย่างจริงจัง ในการ
ยกระดับผู้ประกอบการ SME ก้าวสู่ 4.0 อีกทั้งได้มีการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน จนสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ แก่ผู้ประกอบการทั้ง 15 วิสาหกิจ

นางสาวนูรีมา ซู ผู้ประกอบการ บริษัท บี แอนด์ เอ็ม โกลฟรุ๊ต จำกัด กล่าวว่า ตนเองเป็นผู้ประกอบการทุเรียนแปรรูปในตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ถือเป็นโอกาสดีที่ได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งทำให้ได้มีความรู้ตามหลักวิชาการ ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ สามารถนำหลักการตลาด หลักวิทยาศาสตร์ แลเทคโนโลยีใหม่ ๆ นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มได้ สามารถลดต้นทุน และนำวัตุถุดิบในพื้นที่มาใช้ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมเป็นการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ได้อีกทางหนึ่งด้วย
นายมะสดี จาวะมาลา ผู้ประกอบการ ร้านบายะเฟอร์นิเจอร์ กล่าวว่า ตนเองเป็นผู้ประกอบการไม้วงกบ ซึ่งจะเน้นไม้ที่มีอยู่ในชุมชน คือ ไม้สะเดา ต้องขอขอบคุณอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส และสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้ให้ความรู้โดยเฉพาะการนำเครื่องจักร และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การเปิดงานนิทรรศการการ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการเป็น “Smart SME OTOP” และก้าวสู่ 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562 , พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตร “การสร้างผู้ประกอบการ Smart SME” , หลักสูตร “Digital Marketing” , หลักสูตร “เทคโนโลยี และนวัตกรรม” พร้อมชมนิทรรศการผลงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
                 
ข่าว/กรียา/นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.