Header Ads

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTT LNG) จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1,860,000 ตัว

    เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ระหว่าง พนักงาน บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด  และกลุ่มประมงในการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรอบ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด   จึงได้ร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองตากวน    จัดกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน  1,860,000  ตัว”  ในวันที่  17  ตุลาคม  2562   ณ  บริเวณหาดปากคลองตากวน  ต.เนินพระ  อ.เมือง   จ.ระยอง  โดยมี  นายอินทรีย์  เกิดมณี  ปลัดจังหวัดระยอง   เป็นประธานในพิธี นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด กล่าวแสดงความยินดี นายประทีป จิตรประทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ พร้อมด้วย นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสากรรมมาบตาพุด ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ โดยมี นายอรัญ ใจตั้ง รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด นท.ธนนท์ ศรีมณฑา ( เต้ย) หน.กิจการพลเรือน กพร.บก.ทัพเรือภาคที่ 1 นายไมตรี รอดพ้น ประธานวิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมืองระยองและ อ.บ้านฉาง ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
    กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าว  เป็นหนึ่งในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ที่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด  มีความตั้งใจในการทำร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านในพื้นที่ จ.ระยอง  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และช่วยเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในพื้นที่จังหวัดระยอง   ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราทำมาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี    โดยกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าว  ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆ หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ  ทัพเรือภาคที่ 1 เทศบาลเมืองมาบตาพุด  ประมงจังหวัดระยอง   ประมงอำเภอเมืองระยอง  สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง)    สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง  สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  สมาชิกกลุ่มประมงเรือเล็ก   บริษัท บีแอลซีพี พาวเวอร์ จำกัด บริษัท โกลว์ จำกัด บริษัท เอสซี แมนเนจเมนท์ จำกัด สื่อมวลชน ตลอดจน พนักงานจิตอาสาของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด     ซึ่งได้ร่วมกันปล่อยลูกปลากระพง  จำนวน   10,000  ตัว    กุ้งกุลาดำ  50,000   ตัว   และลูกไรปู   1,800,000   ตัว
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด   ในฐานะผู้ดำเนินโครงการสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)  นอกจากภารกิจหลักซึ่งมีหน้าที่ในการจัดหาพลังงานสำรองเพื่อความมั่นคงของประเทศแล้ว   การให้ความร่วมมือและส่งเสริม สนับสนุนต่อกิจกรรมต่างๆ   ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง   ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเดินหน้าควบคู่กันไป   ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการเอง  และร่วมกับกลุ่ม ปตท. มาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  การจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันนี้  จะเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำที่ในทะเล และสร้างสมดุลระบบนิเวศทางทะเล ตลอดจนเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มประมงซึ่งถือเป็นอาชีพที่สำคัญของพื้นที่และระบบเศรษฐกิจของประเทศ  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการมีส่วนร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของเราร่วมกันชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.