Header Ads

ราชบุรี - ทต.หลักเมือง ท ำMOU ค้านการศึกษา หวังผลักดันระบบการศึกษาให้ดีมากขึ้น

วันที่ 7 ต.ค.62 ที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี นายเจริญชัย นพชาติสถิตย์ ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ได้เป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่าง นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง พร้อมด้วยนายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ ปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง และอาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ทั้งนี้ว่าด้วยการทำบันทึกข้อตกลงการร่วมมือทางวิชาการเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะอาจารย์จากทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง สังกัดเทศบาลตำบลหลักเมือง
นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง ได้พูดถึงการทำบันทึกข้อตกลง MOU ว่า ทางเทศบาลตำบลหลักเมืองมีนโยบายยกระดับมาตรฐานการศึกษา เพื่อการพัฒนาด้านการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลหลักเมืองให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยได้ปรึกษาหารือกับทางมหาวิทยาลัยหมู่บ้านราชภัฏจอมบึงเพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลหลักเมือง จนได้ร่วมกันทำข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือทางวิชาการ MOU กับทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการที่จะพัฒนาจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์พร้อมทั้งผลักดันส่งเสริมให้ครูผู้สอนออกแบบ และจัดการเรียนรู้ตามความถนัดความพอใจเต็มศักยภาพของผู้เรียน

นอกจากนี้ทางโรงเรียนเทศบาลหลักเมืองมุ่งหวังพัฒนครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และร่วมกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ตลอดจนผลการสอบ RT, NT, O-NET และการสอบแข่งขันต่างๆ ตลอดจนร่วมกันพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน EF (ExecutiveFunction) เด็กปฐมวัยก้าวแรกสู่ความสำเร็จ

สุจินต์ นฤภัย(เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.